Заява Наглядової ради АТ "Укрзалізниця"

«Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» наразі рухається в напрямку помітних та ефективних кроків реформ, спрямованих на подальшу трансформацію та модернізацію АТ«Укрзалізниця» в 2021 року та надалі, в майбутньому

З моменту її утворення в червні 2018 року, Наглядова рада УЗ виконувала та продовжує виконувати своє зобов'язання слідувати інтересам України та УЗ.  Україна потребує міцний з економічної та  інституційної точки зору та фінансово здоровий сектор вантажних та пасажирських перевезень, який також відповідає вимогам Угоди про асоціацію з ЄС. В якості основи сектору, УЗ повинна трансформувати та модернізувати свої послуги, інфраструктуру та модель своєї діяльності таким чином, щоб вона залишалася сильним гравцем на ринку та цінним ресурсом для свого акціонера.

Для досягнення цієї мети Правління Компанії продовжує розробляти плани, які реалізуються після їх належного обговорення, узгодження та затвердження Наглядовою радою. Ці обговорення та схвалення базуються на чинних правилах та нормах АТ «Укрзалізниця», а саме Статуті Компанії та її Стратегії, затвердженими акціонером, Урядом України. У своїй роботі Наглядова рада також забезпечує регулярне та належне узгодження з акціонером УЗ та утримується від обговорення або оприлюднення рішень.

Наглядова рада завжди закликає правління компанії підтримувати зв’язок з ключовими зацікавленими сторонами, в т.ч. клієнтами та своїми працівниками та визнає отримані відгуки в якості важливої складової для прийняття рішень. Наглядова рада прагне одночасно забезпечити необхідні процеси конструктивних обговорень та прийняття рішень, а також забезпечити конфіденційність комерційної та чутливої інформації та недопущення того, щоб дана інформація стала надбанням широкого кола громадськості, оскільки це може призвести до публічних та поверхневих коментарів, вирваних з контексту. Ризики, пов’язані з такою ситуацією, очевидні з точки зору потенційного викрадення інформації, пов’язаної з найважливішими планами та задачами УЗ, та з точки зору неминучих непорозумінь серед зацікавлених сторін.

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця»  продовжує працювати над просуванням, розробкою та впровадженням трансформаційних перетворень та узгоджених інвестиційних планів, що відповідають поточним та майбутнім вимогам українського ринку вантажних та пасажирських перевезень, а також фінансовому стану Компанії. Наглядова рада і надалі залишається сповненою рішучості приймати участь у  серйозних і конструктивних дискусіях задля обміну ідеями щодо майбутнього розвитку Компанії.

 

THE STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF UKRZALIZNYTSIA

“UZ's Supervisory Board is on track with tangible and  progressive steps of reform aimed at continued transformation and modernization of JSC Ukrzaliznytsia (UZ) during 2021 and beyond

 

Since it's formation in June 2018, UZ's Supervisory Board has been and continues to be committed to serve Ukraine's and UZ's best interest. Ukraine needs an economically and institutionally strong and financially healthy sector for cargo and passenger transportation, which also complies with the requirements of the EU Association Agreement. As the sector's backbone, UZ needs to transform and modernize its services, infrastructure and business model such that it remains a strong market player and a valuable asset for its shareholder.

To achieve this target, the Company's Management Board continues to develop plans which are being implemented once they are properly discussed, aligned and approved by the Supervisory Board. These discussions and approvals are based on the applicable rules & regulations of UZ, namely the Company's Charter, and its Strategy as approved by the shareholder, the Government of Ukraine. In its work, the Supervisory Board also seeks regular and appropriate alignment with UZ's shareholder and refrains from discussing or publishing decisions.

The Supervisory Board always encourages the Management to liaise with key stakeholders incl. clients and labour force and recognizes the feedback received as valuable input for taking decisions. The Supervisory Board is keen at the same time to ensure that the necessary processes of healthy discussion and decision making as well as the underlying confidential, commercially sensitive information do not leak to the public domain as this could result in an out of context, uninformed and superficial public commentary. The risks involved with such a situation are obvious in terms of potential populistic hijacking of the crucial UZ agenda and the confusion this would unavoidably create among the stakeholders.

UZ's Supervisory Board continues pushing for developing and implementing transformational reforms and coherent investment plans consistent with the current and future requirements of Ukraine's market for cargo and passenger transportation as well as with the Company's financial position. The Supervisory Board also remains strongly committed to engage in serious and constructive discussions for sharing perspectives about the Company's future development.

 

Оформити підписку на наші новини